Reglement Kinderdagverblijf De Kleine Held

Vooraf

Art. 1
Dit reglement maakt deel uit van een contract dat ouders en een der eigenaren van het kinderdagverblijf ondertekenen voor aanvang van de opvang. Bij ondertekening geven ouders en/of bemiddelingsbureaus derhalve aan akkoord te zijn met de voorwaarden genoemd in dit document.

Art. 2
Het reglement is voor definitieve vaststelling ter advisering voorgelegd aan de oudercommissie. Wijzigingen in het reglement moeten wederom aan de oudercommissie worden voorgelegd. Na overeenstemming met de oudercommissie kan een wijziging na aankondiging direct worden doorgevoerd. Wanneer geen overeenstemming wordt bereikt, kan een wijziging drie maanden na aankondiging ingaan. Ook de oudercommissie kan voorstellen tot wijzigingen in het reglement inbrengen. De leiding van het kinderdagverblijf is verplicht zich minimaal twee maal met de oudercommissie te onderhouden over de voorstellen tot wijziging.

Openingstijden van De Kleine Held

Art. 3
Het kinderdagverblijf is vijf dagen per week van maandag tot vrijdag van 7.00 tot 18.30 uur geopend.

Art. 4
Aan haal- en brengtijden zijn geen regels gesteld. Ouders en kinderen zijn altijd welkom. Zij dienen zich wel aan te passen aan het moment van de dag en het dagritme van eigen en andere kinderen.

Art. 5
Het kinderdagverblijf is vijftig weken (250 dagen) per jaar open. Op landelijke feestdagen zal het centrum gesloten zijn. De sluitingsdata worden in overleg met de oudercommissie vastgesteld. Het kinderdagverblijf zal de sluitingsdata bekend maken.

Aanvang en beëindiging van de opvang

Art. 6
Inschrijving op het kinderdagverblijf geschiedt middels een aanmeldingsformulier. Datum van inschrijving en de gevraagde datum van ingang van de opvang zijn bepalend voor de eventuele plaats op de wachtlijst. Een kennismakingsgesprek maakt deel uit van de plaatsingsprocedure.

Art. 7
Indien er plaats is, biedt het kinderdagverblijf de opvang minimaal vier maanden voor de plaatsingsdatum (en zo mogelijk eerder) definitief aan. De overeenkomst wordt vastgelegd in een contract. De plaatsing kan per dag ingaan, op het moment dat er plek is en ouders akkoord zijn gegaan met de voorwaarden.

Art. 8
Tweede en volgende kinderen krijgen voorrang boven nieuwe aanmeldingen. Voorwaarde is dat er plaats is in het kinderdagverblijf. Ouders geven een tweede kind zo spoedig mogelijk op.

 

 

 

Art. 9
De opzegtermijn bedraagt een maand. Opzegging dient schriftelijk te gebeuren. Ingeval een kind per direct (of binnen de opzegtermijn) van het centrum vertrekt, zal De Kleine Held zich inspannen de plaats zo spoedig mogelijk op te vullen en het voordeel te laten vervallen aan de ouders van het vertrekkende kind. De opzegtermijn kan niet worden overschreden.

Art. 10

Geen opzegtermijn geldt ingeval van overlijden van het kind of wanneer het kind een ernstige handicap krijgt.

Art. 11
Tenzij anders overeengekomen eindigt de opvang op het kinderdagverblijf van rechtswege op de vierde verjaardag. De laatste opvangdag is de laatste dag waarop betaling is verschuldigd.

 

Kwaliteit

Art. 12
Het kinderdagverblijf garandeert dat de opvang in overeenstemming met de regelgeving van de overheid wordt uitgevoerd. Bewijs van registratie is ter inzage op het kinderdagverblijf aanwezig. Het kinderdagverblijf stelt de ouders via de oudercommissie en een mededeling op het kinderdagverblijf direct op de hoogte wanneer de registratie vergunning is gewijzigd of komen te vervallen.

Art. 13
Het kinderdagverblijf is vanuit de wet kinderopvang verplicht tot het in stand houden van een oudercommissie. Inbreng van ouders wordt door het kinderdagverblijf als onmisbaar beschouwd voor een in ontwikkeling blijvende organisatie. Daarom spant het kinderdagverblijf zich actief in voor een actieve oudercommissie.

Art. 14
De opvang beslaat minimaal een dagdeel. Slechts in overleg en na onderlinge afspraken kan hiervan worden afgeweken. Het is mogelijk in overleg extra dagdelen opvang te gebruiken.

Art. 15
Het kinderdagverblijf wil vraag gestuurd werken. Dit betekent dat het kinderdagverblijf zich zo soepel mogelijk op wil stellen ten opzichte van vragen en wensen van ouders. Op het moment dat het kinderdagverblijf meent dat de belangen van kinderen (eigen of andere kinderen) en/of medewerkers in het geding komen, zal zij deze bespreekbaar maken met de ouders. Op basis van de eigen deskundigheid en verantwoordelijkheid van het kinderdagverblijf hebben de directe leiding van het kind en de leiding van het kinderdagverblijf de bevoegdheid niet te voldoen aan de vragen c.q. wensen van de ouders. Zo spoedig mogelijk voor of na een dergelijke situatie zal een diepgaand gesprek noodzakelijk zijn.

Verzekeringen

Art. 16
Het kinderdagverblijf draagt er zorg voor dat zij te alle tijde is verzekerd tegen wettelijke aansprakelijkheid voor een bedrag van minimaal € 1.135.000 per gebeurtenis. En € 2.270.000 per verzekeringsjaar. Deze verzekering zal elk jaar in overleg met de assurantiehouder worden aangepast aan de omstandigheden.

Art. 17
Het kinderdagverblijf draagt zorg voor een ongevallen risicoverzekering. Deze is van kracht tijdens het verblijf op het kinderdagverblijf en tijdens alle activiteiten die in het kader van de opvang worden georganiseerd.

Kosten

Art. 18
Het kinderdagverblijf zal haar prijzen middels een prijslijst bekend maken op haar website. Voor flexibele opvang wordt geen meerprijs berekend.

Art. 19
Het kinderdagverblijf is gerechtigd de prijs van de opvang te wijzigen. Deze wijziging dient 3 maanden voor de ingangsdatum schriftelijk bekend te zijn gemaakt aan ouders en andere afnemers.

Art. 20
De prijzen van het kinderdagverblijf zijn all-in. Dit betekent dat in de prijs alle kosten (administratie, voeding, luiers enz.) zijn verwerkt. Dit artikel geldt niet voor diensten die niet per contract zijn afgesloten (bijvoorbeeld voor meer uren opvang). Hiervoor zal de daarvoor geldende prijs worden berekend. Extra administratieve kosten voortkomend uit de wet kinderopvang en uitgaand boven het geldend aanbod van de Kleine Held kunnen na overleg met de ouders wel in rekening gebracht worden. Zeer bijzondere kosten voor een individueel kind zullen in overleg met de ouders wel of niet onder dit artikel vallen. Er wordt gewerkt met een vaste maandprijs. Het jaarbedrag wordt hiertoe gedeeld door twaalf maanden en in gelijke porties in rekening gebracht.

Art. 21
Facturering vindt plaats per maand. De verschuldigde bedragen zullen vooraf per maand automatisch worden geïncasseerd. Dit geschiedt op de eerste werkdag van de maand of direct daarna. Ouders dienen een machtigingsformulier t.b.v. automatische incasso te tekenen bij de start van de opvang. maandelijks wordt ouders een factuur gestuurd met het te incasseren bedrag. Het kinderdagverblijf is gerechtigd de opvang per direct te beëindigen als betaling achterwege blijft.

Art. 22
Mocht een kind bij de start of beëindiging van de opvang geen volledige maand opvang hebben genoten dan wordt in de factuur het werkelijk aantal gehuurde dagdelen maal de dagdeelprijs berekend.

Art. 23
In geval van incidentele ziekte of calamiteiten, waardoor het kind het kinderdagverblijf niet in de afgesproken periode kan bezoeken, zal facturering doorgaan. In geval van structurele problemen die uitvoering van de opvang verhinderen zal overleg tussen de ouders en het kinderdagverblijf vanzelfsprekend zijn.

Privacy

Art. 24
Het kinderdagverblijf zal bij de ouders/verzorgers slechts die gegevens opvragen die zij nodig heeft voor een goede afhandeling van de kinderopvang. Verstrekte gegevens zijn vertrouwelijk en zullen op geen enkele manier zonder voorgaande toestemming van betrokkenen worden verstrekt aan derden. Het kinderdagverblijf is niet gerechtigd de gegevens voor commerciële doeleinden te gebruiken.

 

Flexibele opvang

Art. 25
De Kleine Held biedt flexibele opvang aan. Flexibele opvang wil hier zeggen dat wij binnen de reguliere openingstijden de mogelijkheid bieden om de opvang niet altijd op dezelfde dagdelen te laten plaatsvinden. Het gaat dus niet over een verlengde opvang of over het af en toe een dag extra opvang willen gebruiken. Aan flexibele opvang stellen we de volgende voorwaarden: De wensen dienen een maand van tevoren bekend te zijn bij de leiding van De Kleine Held. De Kleine Held geeft 90% garantie dat zij op elk gewenst moment opvang kan leveren. Mocht er zich een probleem voordoen dan zal er gezamenlijk gezocht worden naar een oplossing. (b.v. ouders door andere opvang te zoeken c.q. in hun diensten patroon te schuiven. De Kleine Held door te kijken of er geschoven kan worden in de planning)

Huishoudelijk en veiligheid regelement Kinderdagverblijf

Vooraf
Huisregels dienen om de afspraken rondom het gedrag van gebruikers van het kinderdagverblijf duidelijk te maken en vast te leggen. De afspraken zullen onderwerp van discussie zijn in het team en in de oudercommissie. Aan kinderen zal verteld worden wanneer zij een afspraak (regel) overtreden; het past in de visie van De Kleine Held om uitleg te geven over gehanteerde regels. De regels worden gepubliceerd op de website. De regels zijn op twee manieren ingedeeld; eerst maakt het reglement onderscheidt per gebruikersgroep. Daarbinnen bestaan algemene regels en regels specifiek voor de verschillende ruimtes en het speelterrein buiten. Het reglement is gedateerd en kan voortdurend worden aangepast. Aanpassingen zullen steeds worden vermeld. Er bestaat een afzonderlijk hygiëneprotocol.

Kinderen
Algemeen
• Kinderen worden op het moment dat zij een regel overtreden aangesproken.

Entree
• Kinderen mogen niet met deuren en het binnen hek spelen.
• Kinderen mogen geen buitendeuren openen.

Slaapruimte
• Kinderen liggen in bed en zijn rustig.
• kinderen spelen niet met het meubilair indien het daar niet voor bestemd is.
• Kinderen mogen niet uit de kinderstoelen klimmen.
• Kinderen gaan niet staan op stoelen, banken en speelgoed.
• Kinderen mogen slechts onder strikt toezicht fietsen in het gebouw.

Omgeving
• Kinderen spelen alleen onder toezicht buiten (de leiding kan hier op eigen inschatting vanaf wijken onder strikte voorwaarde dat toezicht van binnenuit is gewaarborgd).
• Kinderen mogen niet in/over de omheining klimmen.
• Kinderen mogen niet spelen met de hekken.
• Kinderen mogen de hekken niet openen.
• Kinderen mogen onder toezicht op de speeltoestellen klimmen.
• Kinderen mogen niet met elkaar botsen en/of elkaar omfietsen.

Sanitair kinderen
• Kinderen bevinden zich alleen met toestemming van ouders en/of leiding alleen in de sanitaire ruimte.

Keuken
• Kinderen mogen zich niet alleen in de keuken bevinden.

Sanitair volwassenen
• Kinderen mogen niet in het volwassen toilet komen.

Kantoor
• Kinderen mogen niet in het kantoor komen.

Leiding

Houding
• De leiding is op de hoogte van dit reglement en handelt ernaar. Bij in gebreke blijven en/of onachtzaamheid spreken collega’s elkaar hierop aan. Medewerkers vragen ouders medewerking door hen te wijzen op bestaande regels.

Algemeen
• Speelgoed wordt tijdig opgeruimd. Regel is dat er na elke activiteit en voordat kinderen collectief van activiteit veranderen opgeruimd wordt.
• Als er wordt geconstateerd dat er natte plekken en/of plassen op de vloer liggen dan worden deze zonder uitstel opgedweild.
• Indien er zich oneffenheden (anders dan losse spullen) op de vloer en/of het speelterrein bevinden dan worden deze gemeld aan de leiding. Deze zorgt voor het wegwerken van de oneffenheid.
• De touwtjes van de luxaflex/raamdecoratie worden altijd om de daarvoor bestemde klossen gewonden
• Er zijn zo weinig mogelijk kleine voorwerpen in huis . Liggen deze toch op de grond dan worden zij terstond opgeraapt.
• Om botsingen te voorkomen worden dichte deuren niet eerder geopend dan nadat gecontroleerd is dat er zich geen kinderen achterbevinden.
• Meubilair en andere obstakels worden zoveel als mogelijk gezet op daarvoor bestemde plaatsen.
• Speelgoed en speeltoestellen die stuk zijn of splinteren worden direct buiten het bereik van kinderen geplaatst en in overleg met de leiding gerepareerd of weggedaan.
• Beschadigingen aan het gebouw en het interieur worden gemeld aan de leiding. Deze zorgt voor reparatie en/of opheffing van gevaarlijke situaties.
• Indien er in het gebouw gerend wordt door kinderen wordt er ingeschat of dat op dat moment verantwoord is met het oog op botsingen tussen kinderen onderling en met obstakels.

• Teveel attributen aan het kind of de kleding wordt opgemerkt en weggestopt in de eigen opbergbak.
• Kinderen die in staat zijn uit de box te klimmen worden daar niet in geplaatst anders dan onder strikt toezicht.
• Kinderen worden altijd vastgezet in de kinderstoel met beugel en/of tafelblad. Kinderen die zelf uit de stoel kunnen stappen worden goed aan de tafel geschoven. Als kinderen in de stoel zitten is er toezicht (dit kan kort op afstand zijn).
• Hete vloeistoffen zijn alleen in de keuken. Koffie en thee zit altijd in afgesloten kannen, een kopje wordt nooit binnen het bereik van kinderen gezet.
• Bij het aanbieden van hard voedsel wordt de wens van ouders gevolgd en niet zonder overleg uitgebreid. Daarnaast heeft de leiding de verantwoording een eigen inschatting te maken of hij/zij het eten van het betreffende harde voedsel voor het kind verantwoord vindt.

Entree
• In de speelhal is er bijzondere aandacht nodig voor het tijdig opruimen van speelgoed. Regel is dat er na elke activiteit en voordat kinderen collectief de speelhal verlaten opgeruimd wordt.
• De leiding schat in of fietsen in de hal kan worden toegestaan. Indien er kinderen over de grond kruipen of het is druk, dan is fietsen niet toegestaan.

Slaapruimte
• Als kinderen in bed liggen is er zeer regelmatig een visuele dan wel fysieke controle.
• Speelgoed op de grond wordt direct opgepakt.
• Kinderen worden niet aan armen en handen uit bed getild.

Omgeving
• Zwerfvuil op het terrein wordt direct opgeruimd.
• Indien kinderen buiten spelen in de felle zon wordt altijd ingeschat of het noodzakelijk de kinderen in te smeren met zonnebrand crème.
• De leiding van het kinderdagverblijf is op de hoogte van giftigheid van aanwezige planten en verwijdert bij mogelijk gevaar direct de betreffende plant.

• Kinderen mogen zich niet buiten het hek bevinden zonder begeleiding van ouders en of medewerkers van het kinderdagverblijf.

Sanitair kinderen
• Een kind op de aankleedtafel wordt nooit alleen gelaten.
• Het trapje van de aankleedtafel wordt alleen onder begeleiding gebruikt en na gebruik altijd afgesloten.

• In de sanitaire ruimte staan geen gevaarlijke stoffen.

Keuken

• Messen en ander gevaarlijk gereedschap worden buiten het bereik van kinderen gehouden.
• Er bevinden zich geen schoonmaakmiddelen binnen het bereik van een kinderhand.
• Er zijn geen lucifers en aanstekers in de keuken.
• Plastic zakken worden buiten het bereik van kinderen gehouden.

Sanitair volwassenen
• Gebruikers zorgen dat kinderen niet in het toilet kunnen komen.

Kantoor
• Gebruikers zorgen dat kinderen niet in het kantoor kunnen komen.

Bergruimte
• Gebruikers zorgen dat kinderen niet in de berging kunnen komen.


Ouders
Ouders zijn op de hoogte van bovengenoemde huisregels van het kinderdagverblijf en handelen hier naar. Indien zij dit niet kunnen, worden ze verzocht deze openlijk ter discussie te stellen. Bij in gebreke blijven en/of onachtzaamheid spreken zij de leiding van het kinderdagverblijf, elkaar of de medewerkers van het kinderdagverblijf hierop aan.

Algemeen
• Het kinderdagverblijf is verantwoordelijk voor het kind zodra het afscheid genomen heeft van de ouder. Bij het ophalen zijn ouders op het moment dat zij hun kind weer begroeten of wanneer het kind hun opmerkt weer eindverantwoordelijk voor het kind.
• Kinderwagens en buggy’s worden niet onbeheerd in het kinderdagverblijf achtergelaten.
• De spullen die ouders aan kinderen meegeven (zoals spenen, slaapzakken knuffels enz.) zijn heel en  schoon. Ouders controleren zelf of deze materialen in goede conditie verkeren.
• Aan de kleren van kinderen bevinden zich geen gevaar opleverende speelgoedjes of koordjes langer dan 30 centimeter enz.
• Kinderen dragen geen of zo weinig mogelijk kleine attributen (denk aan haarspeldjes frutsels e.d.).
• Ouders houden de leiding goed op de hoogte van hun wensen rondom hard en zacht voedsel.
• Ouders sluiten de hekken (beide) altijd.
• Om botsingen te voorkomen worden dichte deuren niet eerder geopend dan nadat gecontroleerd is dat er zich geen kinderen achter bevinden.